Russian |    | English |# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Harry Potter & The Chamber of Secrets

 i i i "defuser.ini".
B ii a i i :

[HGame.Harry]
bInvertBroomPitch=False
bAutoCenterCamera=True
bMoveWhileCasting=True
bAutoQuaff=True
fDamageMultiplier_Easy=1.2
fDamageMultiplier_Medium=2.0
fDamageMultiplier_Hard=3. 0

ii "fDamageMultiplier_Easy",
"fDamageMultiplier_Medium" "fDamageMultiplier_Hard"
(ii i) a 0.1  ii .


Aai pe debug:
B ai i po axoc aao "system", a  a
game.ini.   Windows 2000 Windows XP, o
 a  ai "Mo oye\Harry Potter II".

i a - eco peaopo, ap,
ooo. ai  - [HGame.baseConsole]
ii  :  bDebugMode=False
a:                bDebugMode=True

Teep, i  ae i ii:
[~]    - oaa oco
[PageUp]  - i i 
[PageDown] - e i 
[Del]   - pe xoi i i
[F4]    - i i
[F6]    - oe opo'
[F9]    - ci aa

i debug:
ic aai pe debug, i  i
aiy [`], ic o oe:

set statusitemflobbermucus ncount #
set statusitemwiggenbark ncount #
set statusitemjellybean ncount #
set statusitemwiggenwell ncount #
set statusitemgryffindorpts ncount #
e # - co i 1 o 5

quit - i i 
exit - i i 


 oo Electronic Arts & Warner Bros. ,
o i ai game.ini (axoc ai i po) ai:

[FrontEnd]
EASplashWaitTime=3
WBSplashWaitTime=3
LaunchCode=0

a

[FrontEnd]
EASplashWaitTime=0
WBSplashWaitTime=0
LaunchCode=0

[]  [chemax ukr]  []  [ ] [] [ ] [] [ ]


Copyright© 2001-2016  CheMax Team